Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2016

paolcia
21:08
Bądź dobry, jeśli nie masz lepszego pomysłu.
— Charles Bukowski – Hollywood
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
paolcia
21:08
Bądź dobry, jeśli nie masz lepszego pomysłu.
— Charles Bukowski – Hollywood
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
paolcia
21:06
5133 a92e 500
paolcia
21:05
Bo tak naprawdę wszystko można. Pozbierać, przytulić, rozpocząć od nowa. Zasada jest prosta: wystarczy chcieć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
paolcia
21:05
8761 f88f 500
Reposted frombarock barock viakrainakredek krainakredek
paolcia
21:05
8761 f88f 500
Reposted frombarock barock viakrainakredek krainakredek
paolcia
21:05
8761 f88f 500
Reposted frombarock barock viakrainakredek krainakredek
paolcia
21:04
8761 f88f 500
Reposted frombarock barock viakrainakredek krainakredek
paolcia
21:04
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— Erica Spindler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamorsik morsik
paolcia
20:50
7701 6df1 500
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek
paolcia
20:49
1485 ab38
Reposted fromedyta edyta viakjuik kjuik
paolcia
20:48


fall animated gif
food animated gif
fall animated gif
fashion animated gif

cat animated gif

running animated gif
Reposted fromconchiglia conchiglia viakjuik kjuik
paolcia
20:48
5062 1538 500
Monday mornin'
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakjuik kjuik
paolcia
20:46

Susanna and the Elders, Restored (Left) - Susanna and the Elders, Restored with X-ray (Right)

Reposted fromqwrty qwrty viamissyseepy missyseepy
paolcia
20:46
Reposted fromabsolem absolem viafriends friends
paolcia
20:46
0337 1e9f 500
Reposted frommargaretzombie margaretzombie viapaintings paintings
paolcia
20:38
paolcia
20:37
(...)  A ilekroć uznasz, że nie dasz rady lub do czegoś się nie nadajesz, uśmiechnij się najszerzej jak umiesz i przypomnij sobie, co powiedział znany bokser, Muhammad Ali:
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś zrobić też z Ciebie.
— Joanna Pachla
Reposted fromupinthesky upinthesky viapolcia24 polcia24
paolcia
20:36
6417 1e23
paolcia
20:36
8863 0e49
Reposted fromkyte kyte viaSpiritusMovens SpiritusMovens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl