Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

paolcia
01:12
paolcia
01:11
paolcia
01:10
2099 593a 500
Reposted fromfungi fungi viabeminehoney beminehoney
paolcia
01:10
Reposted fromoll oll viabeminehoney beminehoney
01:09
4550 6186 500
Reposted fromprolove prolove viayourheartbeat yourheartbeat
paolcia
01:08
3588 8402
Reposted fromkaiee kaiee viaamie amie
paolcia
01:08
9436 9361 500
Reposted fromrol rol viaamie amie
paolcia
01:07
paolcia
01:07
0752 73ad
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna

October 16 2016

paolcia
16:12
1645 f0f7 500
Reposted fromoll oll viamalinowowa malinowowa
paolcia
16:12
paolcia
16:12
5238 a079 500
Reposted fromtereseek tereseek viairbjarbirb irbjarbirb

October 10 2016

paolcia
18:03
2586 1344 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaamie amie
paolcia
18:01
paolcia
18:00
Cichocka zatacza ręką koło. - Wszystko tu wokół było żydowskie, bo nas w mieście tylko jedna trzecia była. Mordów nie widziałam, bo jak się zaczęły, to mnie rodzice zamknęli, bym nie patrzyła. Ale gdy przejdę koło starego cmentarza żydowskiego, to się pomodlę.

- Dlaczego?

- Bo leżą tam moje koleżanki.
— Marcin Kącki, "Znalazłem je. Historia mordu na Żydówkach ze Szczuczyna", Gazeta Wyborcza Duży Format, 1.09.16
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

September 17 2016

paolcia
21:08
Bądź dobry, jeśli nie masz lepszego pomysłu.
— Charles Bukowski – Hollywood
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
paolcia
21:08
Bądź dobry, jeśli nie masz lepszego pomysłu.
— Charles Bukowski – Hollywood
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
paolcia
21:06
5133 a92e 500
paolcia
21:05
Bo tak naprawdę wszystko można. Pozbierać, przytulić, rozpocząć od nowa. Zasada jest prosta: wystarczy chcieć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
paolcia
21:05
8761 f88f 500
Reposted frombarock barock viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl