Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2016

paolcia
21:38
1138 8f3e 500
Reposted fromcynamone cynamone viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
paolcia
21:34
3394 062f 500
paolcia
21:33
paolcia
21:33
Ja poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz, że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły ?
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromborn2die born2die viakrainakredek krainakredek
paolcia
21:32
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
paolcia
21:32
7109 663c
#PrayForOrlando
Reposted frombeyooonce beyooonce
paolcia
21:29
paolcia
21:28
paolcia
21:28
Reposted frompablogrubini pablogrubini viaRedPenny RedPenny
paolcia
21:25
6891 e7ef
Reposted fromtichga tichga viaRedPenny RedPenny
paolcia
21:23
3311 2063
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viakrainakredek krainakredek
paolcia
21:21

Poboisz się, poboisz i umrzesz i tyle będziesz mieć z tego życia.

— M. Halber

Reposted bySuuoonbe-awesome-todaySkydelanMalajnaInaelusiveandziaacoldoutsidecoldinsidepatrzpodnogisameshit
paolcia
21:20
1617 733a 500
paolcia
21:19
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamissyseepy missyseepy
paolcia
21:18
paolcia
21:18
3093 1454
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viamissyseepy missyseepy
paolcia
21:17
paolcia
21:17
8948 e0df 500

June 13 2016

paolcia
22:37
6492 799c
Reposted frommadaling madaling viaRedPenny RedPenny
paolcia
22:37
Reposted fromRacuch Racuch viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl